۱۰۰هزاراصل نهال ازرقم های مختلف درنهالستانهای اشنویه تولید میشود

چاپ

درشهرستان اشنویه ۴نهالستان بامجوزرسمی مشغول تولید ۵۰۰هزاراصل نهال ازمیوه های تابستانی وپاییزی زیرنظرکارشناسان ومتخصصین جهادکشاورزی هستند

روزجمعه اول تیرماه درحاشیه برگزاری سومین  جشنواه گیلاس شهرستان اشنویه رییس جهادکشاورزی شهرستان اشنویه دربازدیدخودبه همراه تیم مستندسازشبکه سحروخبرنگارنالوس باس از دارابودن ۴نهالستان بامجوزرسمی درشهرستان اشنویه خبردادوافزود باتوجه به اینکه شهرستان اشنویه به شهرگیلاس مشهوراست باغداران وکشاورزان عزیزما تمایل وراغب هستندکه اقدام به توسعه باغات گیلاس کنند ودرنتیجه نهالستانهای ماهم که ازعلم وتجربه کافی برخوردارهستند وهم بامشاوره گرفتن وزیرنظرکارشناسان باتجربه وتوانانی جهادکشاورزی توانسته اند درزمینه تولیدنهال گیلاس درسالجاری حدود۱۰۰هزارنهال گیلاس درنوع مختلف تولید نمایند

مهندس حسینی رییس جهادکشاورزی شهرستان اشنویه درادامه گفت:علاوه برتولیدنهال سعی داریم مهالهاراازحالت بذری به حالت پایه های رویشی گرایش وتوسعه دهیم

حسینی گفت:شهرستان اشنویه دارای ۳۰۰هکتارباغ گیلاس است که ۱۶۰هکتارآنبه مرحله اقتصادی وبهره برداری رسیده است که سالیانه۱۲۰۰تن گیلاس ازارقام مختلف برداشت خواهیم داشت که حدود۱۲میلیاردتومان گردش مالی درباغات گیلاس خواهیم داشت

رییس جهادکشاورزی اشنویه درخصوص اشتغال ودرامدزایی برای قشر کارگرافزود باتوجه به اینکه مرحله برداشت گیلاس دراشنویه حدو۳۰الی ۴۵روزاست وحتی کارگران دراین مدت برای کارهم به صورت خانوادگی وومجردی به شهرما سفرخواهند کرد

شهرستان اشنویه با ارتفاع متوسط ۵۰۸۰ فوت  معادل ۱۵۲۴ متر طول و جغرافیای ۴۵ درجه و ۶۰ دقیقه و عرض ۳۷ درجه و ۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه واختلاف ساعت آن با تهران ۲۰ دقیقه و ۱۲ ثانیه است. شهر اشنویه مرکز شهرستان و فاصله آن با مرکز استان ۷۰ کیلومتر و درجنوب غرب استان آذربایجان غربی و با شهرستان ارومیه در شمال با شهرستان نقده در شرق با شهرستان پیرانشهر درجنوب و دوکشور عراق و ترکیه در غرب ارتباط دارد جمعیت شهری آن بیش از سی و دوهزار نفر و جمعیت شهرستان بیش از هفتاد و دو هزار نفر می باشد.