دختران مدرسه صبانالوس جشنواره غذابه مناسبت دهه فجربرگزارکردند

چاپ

به مناسبت ایام الله دهه فجر دانش اموزان دخترمدرسه صباامروزدرسالن ورزشی فرهنگیان خیّرین نالوس جضنواره غذاهای سنتی برگزارکردندبه گزارش خبرنگارنالوس باس امروز به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر دانش آموزان این مدرسه با ارائه غذا، کیک وشیرینی ازمهمانان شرکت کننده پذیرای نمودند

غداوکیک هاتوسط دانش اموزان مهیاشده بود ودرگوشه ای ازسالن مدرسه دستاوردوبافتنی های  دانش آموزان به نمایش گذاشته شده بود وعلاقمندان برای تقدیر وتشویق دانش آموزان ضمن بازدیدازآنهاخریداری کردند