تعرفه عوارض شهرداری نالوس در سال ۱۳۹۷

چاپ

شهرداری نالوس جهت اطلاع ودسترسی شهروندان به تمام بندهای عوارض شهرداری، نسخه ای از تعرفه عوارض شهرداری درسال ۱۳۹۷ رادراختیارنالوس باس قرارداده شده است

تعرفه عوارض شهرداری نالوس در سال ۱۳۹۷