تصادف مرگباردرجاده پیرانشهر واشنویه جان سه نفراز اعضای یک خانواده نالوسی راگرفت

چاپ

محور پیرانشهر -اشنویه ونقده (گفتار عامیانه مردم “قتلگاه ها”) دراثر بی توجهی مسئولین امر با توجه به تردد سنگین روزانه وسایل نقلیه سنگین وسبک هروز شاهد بروز حادثه وجان باختن عزیزانمان می باشد به گزارش نالوس باس غروب امروز دراثر برخورد پیکان با اتوبوس سه نفرازاعضای یک خانواده جان خودراازدست داده وسه نفردیگرهمین خانواده که از سرنشینیان پیکان بودند به شدت مصدوم شدند به گزارش نالوس باس این محور رکورد کشتار جاده ای ناشی از سوانح و تصادفات جاده ای را در سطح کشور زده است.

دو بانده نبودن جاده ترانزیتی نقده – پیرانشهر باعث افزایش تصادفات مرگبار میشود که درماه شاهدجان باختن دهها نفر وداغدارشدن خانواده های متعددی خواهیم بود

لذانالوس باس برخود لازم میداند ازطریق این رسانه ضمن تسلیت وابراز همدردی با کلیه خانواده های داغدیده این محورعلی الخصوص خانواده( چشم پناه وجهانی )ازمسئولین امر میخواهد حداقل به یکی ازوعده های خوددرخصوص تعریض این محور جامه عمل بپوشانید