استقبال مردم شهرنالوس از قهرمان لطیف دانشمند به روایت تصویر

چاپ

به گزارش نالوس باس لطیف دانشمند در مسابقات مچ اندازی کاپ ازاد آسیا که درکشور قزاقستان برگزار گردید توانست مدال نقره این مسابقات راکسب نماید گزارش تصویری از استقبال قهرمان لطیف دانشمند

لطیف دانشمند