آگهی مناقصات شهرداری اشنویه قابل اجرادرسال ۱۳۹۷

چاپ

به گزارش نالوس باس شهرداری اشنویه درنظر دارد دراجرای آیین نامه ۶.۵.۴شهرداری ها وبودجه سال ۱۳۹۷ از طریق مناقصه  ;کارهای عمرانی (امانی وپیمانی) خدمات ،تنظیف،جمع آوری ودفن زباله شهری ،امورات فضای سبز خودرا باشرایط درج شده درمناقصات به شرکت ها وپیمانکاران واجدشرایط   واگذارنماید مجموعه مناقصات شهرداری اشنویه برای اجرایی درسال ۱۳۹۷ به شرج ذیل میباشد  متقاضیان محترم  توجه داشته باشند شرایط در مناقصات که به صورت تصویری دراین سایت درج شده است موجوداست پس ازبارگذاری وزوم نمودن شرایط رابادقت مطالعه نمائید ویابرای اطلاع بیشترباشماره تلفن ۰۴۴۴۴۶۲۲۷۳۴تماس بگیرید

  1. مناقصه کارهای عمرانی شهرداری اشنویه دستمزد جدول گذاری معابر وکوچه های سطح شهر با سقف اعتبار ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال شرایط درتصویر درج شده است
  2. تهیه مصالح واجرای پی کنی وپی سازی واحداث دیوارسنگی با سنگ لاشه ،مالون بلوک وآجر تاسقف اعتبار ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال باشرایط موجود درمناقصه
  3. تهیه واجرا وپخش اسفالت ازنوع توپکا وبنیدر درمعابرسطح شهر باتمام امکانات ودستگاه وماشین الات حمل وپخش وآزمایشگاه مربوطه سقف اعتبار ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
  4. دستمزدی پخش اسفالت ولکه گیری معابر سطع شهر  سقف اعتبار ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
  5. دستمزدی .اجرای پلاک بتنی پرسی پیاده رو.سنگ فرش تخریب  وحفاری وزریرسازی ،آب پاشی  وبندکشی سقف اعتبار ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
  6. شهرداری اشنویه کارهای خدماتی شامل رفت وروب تنظیف شهری ،جمع اوری وحمل ودفن زبالهای شهراشنویه بصورت یکساله به پیمانکاران وشرکتهای واجدشرایط واگذارمینماید
  7. شهرداری اشنویه امورات فضای سبز  نگهداری، آبیاری تنطیف  کاشت رابصورت فصلی (۶ماهه)به پیمانکاران وشرکتهای واجدشرایط واگذار میکند

لازم به ذکر است شهرداری کلیه کسورات قانونی برعهده پیمانکار می باشد وهزینه های چاپ وانتشار آگهی برعهد برنده مناقسه میباشد متقاضیان واجدشرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به خدمات شهری شهرداری یا سایت www.shnocity.irمراجعه ویاباشماره تلفن ۰۴۴۴۴۶۲۲۷۳۴تماس فرمایند